top of page

Polityka prywatności

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z aplikacji Foodsi jest spółka Foodsi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie  (20-262 Lublin), przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, o numerze KRS: 0000816102, NIP: 5252808129, REGON: 38494992700000, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł (dalej jako „Administrator”).
    

  2. Osoby korzystające z aplikacji Foodsi mogą skontaktować się z Administratorem w sprawie przetwarzania ich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@foodsi.pl lub listownie na adres korespondencyjny ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.  
    

  3. Administrator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”). 
    

  4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe osób korzystających z aplikacji Foodsi: 

   1. W przypadku osób dokonujących zakupu posiłków za pośrednictwem aplikacji Foodsi: dane identyfikacyjne, w tym imię, adres e-mail, numer telefonu oraz dane lokalizacyjne;

   2. W przypadku osób dokonujących sprzedaży posiłków za pośrednictwem aplikacji Foodsi: dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz dane lokalizacyjne;

   3. W przypadku logowania się do aplikacji Foodsi za pośrednictwem mediów społecznościowych, w szczególności Facebooka: oprócz ww. danych, również zdjęcie profilowe;

   4. W przypadku wysyłania newslettera, powiadomień lub innego rodzaju informacji (w tym handlowych): adres e-mail.
     

  5. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do założenia konta i korzystania z aplikacji Foodsi, a także otrzymywania zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie ww. informacji). Brak podania ww. danych spowoduje niemożność korzystania z aplikacji Foodsi oraz otrzymywania ww. informacji handlowych.
    

  6. Dane osobowe podane przez osoby korzystające z aplikacji Foodsi będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:​

   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, polegających na utworzeniu konta oraz umożliwieniu korzystania z funkcjonalności dostępnych w ramach aplikacji Foodsi
    (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

   2. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze związanych z przechowywaniem danych podatkowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

   3. w celach analitycznych, np. dostosowania aplikacji do potrzeb korzystających z niej osób na podstawie ich zainteresowania i zgłaszanych przez nich uwag;

   4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów; w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami; 

   5. w celu wysyłania zamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną (w przypadku uzyskania zgody na wysyłanie ww. informacji) - które to cele określone w lit. c) - e) stanowią prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
     

  7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przetwarzane:

   1. w przypadku, o którym mowa w ust. 1.6. lit. a) powyżej, przez okres świadczenia usług przez Administratora na rzecz osoby, której dane dotyczą, jak również przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tymi usługami, który wynosi 2 (słownie: dwa) lata liczone od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym doszło do zaprzestania świadczenia usług na rzecz danej osoby;

   2. w przypadku, o którym mowa w ust. 1.6. lit. b) powyżej, przez czas trwania obowiązku przechowywania przez Administratora dokumentów księgowych, których wynosi 5 (słownie: pięć) lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym doszło do wystawienia danego dokumentu księgowego;

   3. w przypadku, o którym mowa w ust. 1.6. lit. c) powyżej, do czasu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą lub do momentu utraty przydatności przetwarzanych danych, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (słownie: jednego) roku od dnia ich pozyskania;

   4. w przypadku, o którym mowa w ust. 1.6. lit. d) powyżej, do czasu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą (chyba, że sprzeciw ten okaże się nieuzasadniony) lub do momentu utraty przydatności przetwarzanych danych, tj. do momentu przedawnienia roszczeń związanych z działaniami Administratora lub osoby, której dane dotyczą. Dane te mogą być przetwarzane dłużej wyłącznie w przypadku wszczęcia postępowania sądowego lub administracyjnego, przez okres trwania takiego postępowania.

   5. w przypadku, o którym mowa w ust. 1.6. lit. e) powyżej, do czasu złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, wycofania przez nią zgody na otrzymywanie wiadomości stanowiących informację handlową lub do momentu utraty przydatności tych danych.
     

  8. Dane osobowe osób korzystających z aplikacji Foodsi mogą być przekazywane: 

   1. podmiotom świadczącym usługi IT na rzecz Administratora, w tym podmiotom zapewniającym serwis, utrzymanie i rozwój aplikacji Foodsi;

   2. dostawcom usług płatniczych w celu umożliwienia im obsługi płatności za posiłki dokonywanych w ramach aplikacji Foodsi; 

   3. podmiotom świadczącym obsługę prawną na rzecz Administratora w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych  danych osobowych.
     

  9. Osobom korzystającym z aplikacji Foodsi przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Administratora: 

   1. prawo dostępu do treści swoich danych,  

   2. sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,

   3. żądania usunięcia danych, 

   4. żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

   5. prawo do przenoszenia danych, 

   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

   7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.
     

  10. W ramach prawo do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), o którym mowa w ust. 1.10. lit. c,  osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, zaś Administrator  ma obowiązek bez zbędnej zwłoki je usunąć. Może to nastąpić w następujących przypadkach:

   1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

   2. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

   3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;

   4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

   5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.
     

  11. W celu zrealizowania swoich praw, o których mowa w ust. 1.9. powyżej, w tym prawa do usunięcia jej danych (prawo do bycia zapomnianym), osoba, której dane dotyczą powinna skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail info@foodsi.pl.
    

  12. Dane osobowe osób korzystających z aplikacji Foodsi nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. 
    

  13. Dane osobowe osób korzystających z aplikacji Foodsi nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

    

 2. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
   

  1. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług, Administrator korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z aplikacji Foodsi, które następnie są odczytywane przy każdorazowym korzystaniu z aplikacji Foodsi (tzw. „cookies”).
    

  2. Administrator korzysta z następujących rodzajów plików cookies: 

   1. cookies sesji, które działają tylko podczas jednorazowego korzystania z aplikacji Foodsi umożliwiając tym samym prawidłowe jej funkcjonowanie oraz

   2. cookies trwałych, które pozostają na urządzeniu końcowym po zakończeniu korzystania z aplikacji Foodsi.
     

  3. Osoba korzystająca z aplikacji Foodsi może w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojego urządzenia końcowego, by nie akceptował takich plików lub informował o ich przesyłaniu. Istnieje możliwość korzystania z aplikacji Foodsi bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcjonalności aplikacji nie będą działać poprawnie.
    

  4. Korzystanie z aplikacji Foodsi za pośrednictwem urządzenia końcowego, którego ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na tym urządzeniu, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.
    

  5. Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności w celu:

   1. utrzymania po zalogowaniu do aplikacji Foodsi sesji osoby korzystającej z aplikacji;

   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z aplikacji Foodsi, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

   3. określania profilu osoby korzystającej z aplikacji Foodsi, w celu wyświetlania jej dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;

   4. dostosowania oferty posiłków dostępnych w ramach aplikacji Foodsi oraz optymalizacji korzystania z aplikacji Foodsi.

 

bottom of page