top of page

Regulamin

 Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z aplikacji mobilnej oraz webowej, udostępnianej pod nazwą Foodsi (zwana dalej Aplikacją), której właścicielem i administratorem jest Foodsi tj. „Foodsi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Lublinie (kod pocztowy 20-262), ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000816102, NIP 5252808129, REGON 38494992700000.

 

Foodsi nie produkuje ani nie wprowadza do obrotu Posiłków, do których Użytkownicy mają dostęp w ramach Aplikacji. Foodsi nie monitoruje też ani nie kontroluje działań Sprzedających w ramach Aplikacji. Usługą Foodsi jest zapewnienie dostępu do Aplikacji i jej funkcjonalności, które umożliwiają skorzystanie ze specjalnych okazji oferowanych przez Sprzedających w związku z prowadzoną przez nich działalnością gastronomiczną. 

 

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie:

Czas odbioru czas, w którym Zestaw będący przedmiotem Umowy sprzedaży może zostać odebrany przez Użytkownika; Czasy odbioru wskazywane są w Zamówieniu.

Dni robocze

oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub  zawodową

Konto

usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Aplikacji, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Użytkownika, w  którym zebrane są informacje Użytkownika i dokumentacja związana z jego Zamówieniami, aktualnymi lub zarchiwizowanymi

Lokal

punkt gastronomiczny, którego właścicielem lub zarządcą jest Sprzedający.

Polityka Prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności  stanowi integralną część i załącznik do Regulaminu.

Posiłek

danie lub inny produkt spożywczy wchodzący w skład Zestawu; istotne i szczególne właściwości każdego Posiłku, w tym szczegółowy  skład Posiłku dostępne są u Sprzedającego.

Regulamin

niniejszy regulamin Aplikacji; Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów na stronach Aplikacji, a także, na żądanie Użytkownika, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie  treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Rejestracja

usługa świadczona drogą elektroniczną; procedura dokonywana przez Użytkownika w celu założenia Konta oraz ewentualnego  zrealizowania Zamówienia i korzystania z określonych funkcji Aplikacji.

Sprzedający

osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, która w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub  zawodowej prowadzi Lokal i umieszcza w Aplikacji swoje menu Posiłków.

Umowa sprzedaży

umowa sprzedaży Zestawu, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Sprzedającym a Użytkownikiem, za  pośrednictwem systemu sprzedażowego Aplikacji.

Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na warunkach wskazanych w Regulaminie dokonuje  Zamówienia oraz na rzecz, której świadczone są usługi drogą elektroniczną przez Foodsi.

Zamówienie
zestaw Posiłków oznaczony w Aplikacji jako dostępny do sprzedaży, mogący stanowić przedmiot Umowy sprzedaży; istotne i  szczególne właściwości każdego Zestawu udostępniane są na przypisanej mu podstronie Aplikacji.


 

Zestaw 

oświadczenie woli Użytkownika prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji Koszyka; Użytkownik może składać Zamówienia tylko na dostępne Zestawy; Zamówienia można składać  drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Aplikacji, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się wyłącznie w Czasie odbioru.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji, w szczególności warunki korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, składania Zamówienia, składania reklamacji, a także inne uprawnienia i obowiązki Foodsi, oraz Użytkownika.

Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na określone w nim warunki. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje Regulaminu, nie może on korzystać z Aplikacji.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące Konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.

Foodsi ani Sprzedający nie zamieszcza w Aplikacji informacji handlowych, ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -  Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie  mają zastosowania.

Zabrania się korzystania z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulamin, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze  bezprawnym oraz korzystania z Aplikacji w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jej funkcjonowanie.

Umowy sprzedaży i o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są na podstawie prawa polskiego i w języku polskim.

 

APLIKACJA

2.1. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Aplikacji webowej, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące  minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu Aplikacji;  zainstalowana i aktualna przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 11.0.101 lub jej nowsza wersja, Mozilla Firefox 65.0.2

lub jej nowsza wersja, Safari 12.0 lub jej nowsza wersja lub Google Chrome 72.0.3626.119 lub jej nowsza wersja; aktywne konto poczty  elektronicznej (e-mail); włączona obsługa Cookies.

2.2. Aplikację mobilną można pobrać korzystając z internetowej platformy AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu  Android). W celu instalacji Aplikacji, aktualizacji jej funkcjonalności oraz korzystania z funkcjonalności Aplikacji, po stronie Użytkownika  muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: dostęp do sieci, urządzenie mobilne, z zainstalowanym  oprogramowaniem iOS ___ lub nowszym (dla wersji Aplikacji pobranej z AppStore) lub Android 4.4 lub nowszym (dla wersji Aplikacji  pobranej z Google Play), aktywne konto e-mail lub aktywny numer telefonu. 

2.3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne, jednakże może ono łączyć się z kosztami transmisji danych, które wynikają z umów  zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji  danych (pobranie Aplikacji, jej instalacja, uruchomienia, a następnie korzystanie z Aplikacji).

 

KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Foodsi dostarcza Użytkownikom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Aplikacji tj.: interaktywnych formularzy, w tym Rejestracji i Zamówienia, Konta Użytkownika, dodawania Lokali „do ulubionych” oraz potwierdzenia odbioru Zestawu.

Użytkownik, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe, aktualne i prawidłowe dane.

W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Użytkownika, należy dokonać uprzednio procedury Rejestracji. Rejestracja dokonywana jest za pośrednictwem dedykowanego formularza Aplikacji oraz aktywowania przycisku „Załóż Konto”. Z chwilą  aktywowania tego przycisku, zostaje między Użytkownikiem a Foodsi zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną  prowadzenia Konta na czas nieokreślony. Utworzenie Konta może się również odbyć poprzez wybranie odpowiedniej opcji podczas  składania zamówienia lub połączenie Platformy z aplikacją Facebook.com.

W procesie Rejestracji, Użytkownik podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Użytkownik ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania i  poprawiania swoich danych w ramach Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia, tak aby zawsze były prawidłowe, prawdziwe i  aktualne.

Użytkownik może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Foodsi za  pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że wówczas musi to być adres email, którym Użytkownik posługiwał się w  momencie rejestracji Konta, na adres email: info@foodsi.pl.. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą zrealizowania ostatniego  aktywnego Zamówienia, po czym Konto zostanie usunięte w ciągu 1 dnia roboczego.

Użytkownik nie może dokonać cesji praw i obowiązków wynikających z umowy prowadzenia konta bez zgody Foodsi wysyłanej w  formie elektronicznej.

Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

 

 

ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

Składać Zamówienia mogą wyłącznie osoby, które mają status zarejestrowanego Użytkownika.

Użytkownik sporządza Zamówienie poprzez funkcję „Kup”. Po skompletowaniu Zamówienia, Użytkownik zatwierdza je oraz przesyła do  Sprzedającego poprzez uaktywnienie przycisku „Zapłać teraz”.

Zamówienie obejmuje Zestaw Posiłków, które są dobierane w sposób losowy z Posiłków dostępnych w Lokalu Sprzedającego. 

W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku “Zapłać teraz” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędówprzez Użytkownika w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Aplikacji. Po tym momencie, Użytkownik nie może  zmienić szczegółów dotyczących Zamówienia.

Składając Zamówienie, Użytkownik składa Sprzedającemu ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranego przez niego Zestawu, na  warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem  Sprzedającego o przyjęciu oferty, o której mowa w zdaniu poprzednim. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji  dochodzi pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym do zawarcia Umowy Sprzedaży. 

Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie Użytkownikowi treści zawartej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu  sprzedażowego Aplikacji w Koncie Użytkownika. Użytkownikowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument  potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią, w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

Użytkownik jest zobowiązany do odbioru zakupionego Zestawu w Czasie odbioru w Lokalu Sprzedającego w tym samym dniu, w którym została zawarta Umowa Sprzedaży.  Jeżeli Użytkownik nie dokona odbioru we wskazanym czasie z własnej winy, będzie to stanowić  niedochowanie przez niego obowiązków wynikających z Umowy sprzedaży, a tym samym Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotupłatności za Zestaw. Istnieje jednak możliwość, iż Foodsi dokona na rzecz Użytkownika zwrotu takiej płatności albo udzieli  Użytkownikowi kod promocyjny, uprawniający do zakupu innego Zestawu w promocyjnej cenie.

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym uiszczenia płatności przez Użytkownika.

Foodsi nie będąc stroną Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym, nie ponosi odpowiedzialności za  niedotrzymanie przez Sprzedającego obowiązków z niej wynikających, w tym w szczególności dotyczących jakości, składu i  właściwości Posiłków. Jeżeli jednak Sprzedający lub Użytkownik nie dotrzymuje swoich obowiązków, w szczególności Sprzedający nie  dostarcza Zestawu wskazanego w Zamówieniu, Użytkownik powinien zgłosić takie naruszenie Foodsi, zgodnie z pkt. 7 Regulaminu.

Użytkownik może znaleźć informacje o Posiłkach i opis Posiłków w menu Sprzedającego. Sprzedający ponosi wyłączną  odpowiedzialność za dostarczenie informacji o Posiłkach i zapewnienie, że są one zgodne z prawdą i aktualne.

 

UŻYTKOWNIK

Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do  czynności prawnych.

Jeżeli Użytkownik jest pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać  zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Użytkownika prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika prawa  wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie przez niepełnoletniego Użytkownika z Usług.

Opiekun prawny Użytkownika, który jest między 16 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na każde żądanie Foodsi przedstawić zgodę na  zawarcie Umowy i korzystanie z Usług.

Użytkownik zobowiązany jest:

odebrać Zestaw zgodnie z informacjami zawartymi w profilu Sprzedającego;

na prośbę pracownika Lokalu okazać Aplikację, w celu potwierdzenia przez niego odbioru Zestawu lub podania numeru ID  przypisanego do danego Zamówienia po pomyślnym dokonaniu płatności za Zestaw;

Jeżeli Użytkownik ze swojej winy po raz trzeci nie odbiera Zestawu w Czasie odbioru, Foodsi uprawnione jest do wystosowania  ostrzeżenia, a w przypadku gdy sytuacja się powtórzy - do zablokowania Konta na okres 2 (dwóch) tygodni.

Zestawy są sprzedawane wyłącznie w opcji “na wynos”, w związku z czym Użytkownik nie jest uprawniony do skorzystania z Zestawu w  Lokalu Sprzedającego.

 

 

CENY I PŁATNOŚĆ

Ceny podane na stronach Aplikacji są cenami brutto (zawierają wszystkie cła i podatki, w tym VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy), wyrażone są w złotych polskich.

Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Użytkownika w formularzu Zamówienia, zgodnie ze  stawkami tam wskazanymi. Cena wiążąca wskazywana jest Użytkownikowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania do Sprzedającego.

Sposób zapłaty za Zamówienie ograniczony jest do płatności elektronicznej za przedpłatą, wykonywanej za pośrednictwem systemu  Tpay.com należącego do Krajowego Integratora Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Użytkownik zobowiązany jest do  uiszczenia płatności w kwocie wskazanej w Zamówieniu niezwłocznie od momentu aktywowania przycisku “Zapłać teraz”.

Użytkownik zobowiązany jest uiścić płatność za Zamówienie niezwłocznie (do ok. 5 min) po wysłaniu Zamówienia do Sprzedającego.

Na każdy sprzedany Zestaw wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, na żądanie Użytkownika,  który stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia.

Ceny i koszty podane w Aplikacji mogą ulec zmianie (przykładowo w ramach akcji promocyjnej). Warunki Zamówienia nie mogą ulec  zmianie w stosunku do Użytkownika, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

 

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ I SKARGI

Foodsi działa w poszanowaniu praw Użytkowników oraz osób trzecich. Dlatego jeżeli tylko Użytkownik lub inna osoba zauważy treść lub  inny materiał naruszający prawa, w tym prawa własności intelektualnej, innych Użytkowników lub osób trzecich, powinna ona o tym powiadomić niezwłocznie Foodsi. W ten sam sposób każdy może również zawiadamiać Foodsi o naruszeniach Regulaminu lub prawa, w szczególności w takich przypadkach jak nieprzestrzeganie standardów wytwarzania i sprzedaży żywności czy niezrealizowane lub  nieprawidłowo zrealizowane Zamówienie.

Powiadomienia dotyczące naruszających prawa treści, materiałów lub zachowań powinny być wysyłane na adres email:  support@foodsi.pl lub listownie na adres korespondencyjny Foodsi. W celu przyspieszenia rozpatrzenia takiego zgłoszenia, powiadomienie powinno zawierać co najmniej następujące informacje: (a) dane identyfikujące, czyli imię i nazwisko, wraz z podpisem, oraz adresemail, (b) wskazanie treści, innych materiałów lub zachowań naruszających prawo, wraz ze wskazaniem jakie prawo one naruszają,  (c) wskazanie miejsca w Aplikacji, w której zlokalizowana jest dana treść lub materiał lub wskazanie okoliczności w jakich doszło do  naruszenia prawa lub Regulaminu.

W następstwie otrzymania takiego powiadomienia, zgłaszana przez Użytkownika lub osobę sytuacja jest badana, a jeżeli  powiadomienie dotyczy treści lub innego materiału, zgłoszony materiał jest badany, a na ten czas dostęp do niego zostaje uniemożliwiony. Sprzedający lub Użytkownik, któremu zarzuca  się naruszenie praw jest powiadamiany o tym fakcie w wiadomości wysłanej na adres email podany podczas procedury zakładania  Konta. Użytkownik taki ma 7 (siedem) dni roboczych na ustosunkowanie się do zarzutu. Następnie, jeżeli zarzuty są uzasadnione, Foodsi usuwa dany materiał, jeżeli zaś powiadomienie dotyczyło innego rodzaju naruszenia Regulaminu lub prawa, Konto takiego Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte.

 

REKLAMACJE

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Aplikacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej  dane umożliwiające identyfikację Użytkownika jako osoby reklamującej, oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Aplikacji.  Reklamacja powinna być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail info@foodsi.pl lub listownie na adres do korespondencji Foodsi. Foodsi ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni  od dnia jej otrzymania. Użytkownik Otrzyma odpowiedź na adres, z którego reklamacja została wysłana albo na adres, który został  przez  niego podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Sprzedający ma obowiązek dostarczania Użytkownikom Zestawu bez wad. Jeżeli Zestaw ma wadę Konsument posiada roszczenia z  tytułu rękojmi za wady, w szczególności może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać  wymiany Zestawu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. 

Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać bezpośrednio Sprzedającemu. W przypadku złożonej Foodsi reklamacji odnośnie Zestawu  lub Umowy sprzedaży, Sprzedający obowiązany jest niezwłocznie przejąć takie roszczenie lub wstąpić w miejsce Foodsi.

 

ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja  2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu  zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

 

ZMIANA REGULAMINU

Foodsi może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa  dotyczących działalności Foodsi lub formy działalności Foodsi) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Aplikacji). Przyczyna  zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości email, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie  Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta.

Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Kontakt i sposób porozumiewania się z Foodsi: (a) adres email: support@foodsi.pl; (b) adres do korespondencji: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa

Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Aplikacji stanowią  przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej.  Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Aplikacji w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Foodsi. Foodsi  uprawnione jest do zmiany elementów i funkcjonalności Aplikacji, przy czym zobowiązuje się, iż nie będą one stanowiły pogorszenia jakości Usług.

Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów  (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do  których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem:  http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm 

Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie  swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub umów sprzedaży będą  rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym  Użytkownikowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Foodsi a Użytkownikiem, który nie jest  jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Foodsi.

Polityka Prywatności, znajdująca się w dedykowanej zakładce Aplikacji, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

Data wejścia w życie Regulaminu: 1.03.2019r.

bottom of page